محصولات:


  نام محصول: 214
  کد: 214 - موزاییک


  جذب آب موزاییک:               3%

  مقاومت خمشی موزاییک:      92.86 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع

  تلورانس ابعاد موزاییک:       0 میلیمتر

  تحقر و تحدب موزاییک:         0 ميليمتر

  ميانگين سايش موزاییک:      17.5 میلیمتر

  سایر ویژگی های موزاییک های میبد

  100% گونیا                 2 مرحله کالیبراسیون، 5 مرحله الماس

  14 مرحله پولیش           سیستم اتاق بخار

  3 مرحله ویبره و 900 تن فشار پرس

  تنوع ابعاد موزاییک های میبد: 40*40


   

To Top